Φόρτωση...

Aircraft Enhancements

Exclusive

4.8 STARS

79K+ Downloads

New Light ( enhancement taxi, landing light and other extrior light )

Amélioration de l'aspect visuel sur les projections des feux de taxi et d'atterrissage ainsi que l'ensemble de l'éclairage extérieur comme les intensités, les couleurs des feux, les temps de clignotements des balises et feux strobes en essayant de ce rapprocher de la réalité -------------------- Improvement...

Σχετικά με το
Description faite en français et en anglais
-------------------------------------------------------------------------------
Description in French and in English

 

Voici une petite amélioration de l'aspect visuel sur les projections des feux (taxi et atterrissage).

n'hésitez pas a donner vos suggestions, infos ..., tout est fait par intuition car je n'ai aucune notion

Newlight discord

attends vos retours

UN PETIT SONDAGE POUR LES FUTURS MODELS QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE RETOUCHER EST MIS EN PLACE SUR LE DISCORD CI-DESSUS 

!!! Pensez à remplacer tous les dossiers !!!

Ce mod fonctionne avec tous les modèles utilisant les systèmes d'éclairage ASOBO, certains modèles restent avec des paramètres incorrects, soit par manque de fichier nécessaire, de modèle d'avions. D'autre modèle sont retouché, free et payant. Le mod et gratuit ce qui signifie que je gagne rien et je ne peux pas me payer tous les modèles. J'ai retouché quelques avions avec des fichiers qui m'ont été fournit mais dont je n'ai aucune possibilité de voir si une mise à jour a été faite. Ne me donnez pas d'adresse de site où il y a les modèles d'avion piraté, je ne les utiliserai pas pour faire avancer le mod, par respect pour les développeurs et par ce que c'est illégal. Je donne de mon temps libre pour rendre ce mod de plus en plus réaliste grâce a vos infos et si vous voulez voir d'autre modèle soutenez moi grâce au don, je ne demande pas a ce que vous me payez le modèle, mais 2€ par 2€ ça aide beaucoup. Merci de votre compréhension

 

installation

à glisser dans votre dossier community

LES TEXTURES 

- z-Newlight-effects-Light(essential) IMPERATIF

- z-newlight-effects-flare (optional)

MODELES RETOUCHE

tous les modèles retouché sont indépendant, vous pouez choisir seulement ce que vous désirez mais pour visualiser les effets sur tout le trafic je vous conseille de les mettre tous

ASOBO si vous utilisez un modèle improvement n'utilisez pas la modif du modèle ASOBO

- z-Newlight-settinglight-AS-A320_NEO

                                            -B747_8i

                                            -B787-10

                                            -C152

                                            -C152-old(halogen,avion indépendent,texture par default pour l'instant)

                                            -c172sp-as1000

                                            -CJ4 (si vous utilisez le mod workingtitle c'est celui ci z-Newlight-settinglight-workingtitle-aircraft-cj4)

                                            -DA62 (si vous utilisez le DA62X Improvement Mod c'est celui ci z-Newlight-settinglight-DA62X)

                                            -DR400-old(halogen,avion indépendent,texture par default pour l'instant)

                                            -G36

                                            -G36-old(halogen,avion indépendent,texture par default pour l'instant)

                                            -Generic(correction sur les avions génériques du traffic)

                                            -IconA5

                                            -KingAir350

                                            -Longitude

                                            -savagecub

                                            -VL3

                                            -Xcub

AUTRE MODELE ET AMELIORATION à n'utiliser seulement si vous possédez leur original respectif

- z-Newlight-settinglight-FBW-A320NX-dev (original https://flybywiresim.com) OU  z-Newlight-settinglight-FBW-A320NX-stable (original https://flybywiresim.com) NE PAS METTRE LES DEUX EN MÊME TEMPS 

- z-Newlight-settinglight-bonanza-g36-improvement-project (pour https://github.com ou https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-bredok3d-737-max (pour le modéle du market place)

- z-Newlight-settinglight-C208B-mod (pour https://github.com ou sur https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-carbonprop-xcub-alpine (original https://www.bushleaguelegends.com)

                                                                 -float

                                                                 -tundra

- z-Newlight-settinglight-crj-550-700-900-1000

- z-Newlight-settinglight-DA40ngX (pour https://fr.flightsim.to )

- z-Newlight-settinglight-DA62X (pour https://fr.flightsim.to )

- z-Newlight-settinglight-G21A (pour https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-headwind-a330neo (pour https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-hpg-airbus-h135 (pour https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-tbm930-improvement (pour https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-workingtitle-aircraft-cj4 (pour https://www.workingtitle.aero)

- z-Newlight-settinglight-XCUB PERFORMANCE+ 215 (pour https://www.bushleaguelegends.com )

- z-Newlight-settinglight-jplogistics-c152 (pour https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-salty-747-dev (pour https://github.com) diponible maintenant sur l'instaleur FBW

- z-Newlight-settinglight-wlrs-captainsim (pour https://fr.flightsim.to )

- z-newlight-settinglight-EMB-110 

- z-newlight-settinglight-csm777-300 (pour le model original, ne pas utiliser si vous avez Captain Sim B777 B767 - Salty Compatibility)

- z-Newlight-settinglight-PMDG737 

- z-Newlight-light-M20R

- z-Newlight-settinglight-FenixA320

- z-Newlight-settinglight-Kuro_B787_8 https://fr.flightsim.to

- z-newlight-prosim-B738

si vous aimez ce mod et que vous souhaitez le voir évoluer pour le rendre compatible sur d'autres avions, faites un don. Cette cagnotte servira à acheter les différents modèles à modifier.

Merci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Here is a small improvement of the visual aspect on the projections of the lights (taxi and landing) 

do not hesitate to give your suggestions, info ..., everything is done by inspiration because I have no notion

Newlight discord

A SMALL POLL FOR FUTURE MODELS YOU WISH TO HAVE TOUCHED UP IS SET UP ON THE DISCORD ABOVE 

!!! Remember to replace all the files!!!

This mod works with all models using ASOBO lighting systems, some models remain with incorrect settings, either due to a lack of the necessary file or aircraft model. Other models are retouched, free and paying. The mod is free which means that I earn nothing and I can't afford all the models. I have tweaked some planes with files that were provided to me but I have no way to see if an update was made. Please don't give me a website address where there are pirated aircraft models, I won't use them to advance the mod, out of respect for the developers and because it's illegal. I give my free time to make this mod more and more realistic thanks to your information and if you want to see other models support me with the donation, I do not ask you to pay me the model, but 2€ by 2€ it helps a lot. Thank you for your understanding.

installation

drag into your community folder

THE TEXTURE

- z-Newlight-effects-Light(essential) IMPERATIVE

- z-newlight-effects-flare(optional) (OPTION)

EDITING MODELS

all the retouched models are independent, you can choose only what you want but to visualize the effects on all the traffic I advise you to put them all

ASOBO if you use an improvement model do not use the modification of the ASOBO model

- z-Newlight-settinglight-AS-A320_NEO

                                            -B747_8i

                                            -B787-10

                                            -C152

                                            -C152-old(halogen, independent plane, default texture for now)

                                            -c172sp-as1000

                                            -CJ4 (if you are using  workingtitle mod it is this one z-Newlight-settinglight-workingtitle-aircraft-cj4)

                                            -DA62 (if you are using the DA62X Improvement Mod it is this one z-Newlight-settinglight-DA62X)

                                            -DR400-old(halogen, independent plane, default texture for now)

                                            -G36

                                            -G36-old(halogen, independent plane, default texture for now)

                                            -Generic(correction on generic traffic planes)

                                            -IconA5

                                            -KingAir350

                                            -Longitude

                                            -savagecub

                                            -VL3

                                            -Xcub

OTHER MODEL AND IMPROVEMENT only to be used if you own their respective original

- z-Newlight-settinglight-FBW-A320NX-dev (for https://flybywiresim.com )OR (do not use both at the same time) z-Newlight-settinglight-FBW-A320NX-stable (for https://flybywiresim.com )

- z-Newlight-settinglight-bonanza-g36-improvement-project (for https://github.com or https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-bredok3d-737-max (for market place model)

- z-Newlight-settinglight-C208B-mod (for https://github.com or https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-carbonprop-xcub-alpine (for https://www.bushleaguelegends.com)

                                                                 -float

                                                                 -tundra

- z-Newlight-settinglight-crj-550-700-900-1000

- - z-Newlight-settinglight-DA40ngX (for https://fr.flightsim.to )

- z-Newlight-settinglight-DA62X (for https://fr.flightsim.to )

- z-Newlight-settinglight-G21A (for https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-headwind-a330neo (for https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-hpg-airbus-h135 (for https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-tbm930-improvement (for https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-workingtitle-aircraft-cj4 (for https://www.workingtitle.aero)

- z-Newlight-settinglight-XCUB PERFORMANCE+ 215 (for https://www.bushleaguelegends.com

- z-Newlight-settinglight-jplogistics-c152 (for https://fr.flightsim.to)

- z-Newlight-settinglight-salty-747-dev (for https://github.com) avaible now on FBW instaleur

- z-Newlight-settinglight-wlrs-captainsim (for https://fr.flightsim.to )

- z-newlight-settinglight-EMB-110

- z-newlight-settinglight-csm777-300 (for the original modèl do not use for the Captain Sim B777 B767 - Salty Compatibility)

- z-Newlight-settinglight-PMDG737 

- z-Newlight-light-M20R

z-Newlight-settinglight-FenixA320

- z-Newlight-settinglight-Kuro_B787_8 https://fr.flightsim.to

- z-newlight-prosim-B738

if you like this mod and want to see it evolve to make it compatible on other aircraft, make a donation. This pot will be used to buy the different models to modify.

thank you.

light better light newlight taxi light
Details
Συμβατότητα
Sim Update 12
Κατηγορία
Aircraft Enhancements
Αρχική έκδοση
April 05, 2021
Τελευταία ενημέρωση
15 day(s) ago — 4.9.6

Version

4.9.6

Μέγεθος αρχείου

5.53 MB

Downloads

79,079

Σας αρέσει αυτή η υποβολή
Η δωρεά σας για την υποστήριξη του δημιουργού εκτιμάται!
Αυτό το αρχείο έχει ελεγχθεί για ιούς και είναι ασφαλές για λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Συνδρομητές
759
Αξιολόγηση
4.8/5.0 — Υπέροχα!
Status
Δεν έχει κατεβεί ακόμα
Οι σημερινές λήψεις
13
Video Preview
Watch

Timeline

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.6

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.5

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.4

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.3

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.2

 • Ενημερώθηκε σε έκδοση 4.9.1

 • Initial File Release

Υπέροχα!
Με βάση 126 βαθμολογίες
😢
1
θλιβερό
😠
23
θυμωμένος
😮
4
σοκαρισμένος
🙏
107
ευγνώμων
😂
6
διασκεδαστικό
😍
102
ερωτευμένος

Δικαιώματα

Άδεια φόρτωσης
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μεταφορτώσετε αυτό το αρχείο σε άλλους ιστότοπους.

Άδεια τροποποίησης
Πρέπει να λάβετε πρώτα την άδειά μου πριν σας επιτραπεί να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το αρχείο μου.

Άδεια μετατροπής
Δεν επιτρέπεται η μετατροπή αυτού του αρχείου σε καμία περίπτωση.

Άδεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Πρέπει να λάβετε πρώτα την άδειά μου πριν σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε στοιχεία του αρχείου μου.

© nicottine - All rights reserved. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαναφόρτωση ή αναδιανομή αυτού του αρχείου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα. Αυτό το Flight Simulator 2020 Mod δημιουργήθηκε από τον nicottine and shared in Aircraft » Aircraft Enhancements για το Microsoft Flight Simulator.


TBM930 Improvement Mod - for Microsoft Flight Simulator

Aircraft Enhancements 127,316

TBM930 Improvement Mod

Greetings! Glad to present TBM930 Improvement mod! It is based on the initial mod by ...

Mugz

Asobo Baron G58 Realism Mod - for Microsoft Flight Simulator

Aircraft Enhancements 18,943

Asobo Baron G58 Realism Mod

This is a modification to the MSFS 2020 default Asobo Baron G58 aircraft and is primarily aimed ...

MGouge425

WtGNS530-Fix-CDI-Milviz-PC6 - for Microsoft Flight Simulator

Aircraft Enhancements 65

WtGNS530-Fix-CDI-Milviz-PC6

# GNS530W_CDI_MOD_FOR_MILVIZ_PC6 VERSION 1.0.1 This mod patches the Blackbird PC-6 Porter Analog panel versions to...

jjbz833 Σχόλια

User Reviews

4.8/5 - Based on 125 reviews

Review data

5 star reviews
83%
4 star reviews
13%
3 star reviews
3%
2 star reviews
1%
1 star reviews
0%

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας

Αν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσθετο, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πιλότους.

Γράψτε μια κριτική

A310 light not looking right like have a weird line all around the airplane lights and strobe light flashing inside the cockpit, it was good before sim update 12, I'm using TAA DX12 Frame generation

any fix for that?

thanks

Ευχαριστήθηκε από nicottine

hey there! Thanks for the update! Your light works are legendary!!!🙌🙌🙌🙌

First I want to say this is a great mod, I want to thank you for your work and effort into this. I’m wondering though, is it me or does anyone else’s nav lights look like the shape of a ball? I see it on the PMDG 737’s, the Fenix and even the FBW. Can this be fixed or is there something that I need to change in my settings?kind regards.

Lights look good when close but when zoomed out they just become a yellow sphere with no flare at least on the PMDG 737-800 with original lights

Wondering if you can do this for the SR22? there doesnt currently seem to be one in there.

bonjour, j'ai l'impression que la version 4.96, éclaire moins fort (taxi light) sur le FENIX par rapport a la version 4.95. comment récupérer la 4.95 pour comparer. merci par avance pour votre réponse

Anyone knows how i get older versions by this mod?

Great mod! I didn't find it working very well on PMDG's 737 series, but that's an exception. The rest works perfectly, 5/5 - big thanks to the author!

Hello author, one: I found in the test that this and fenix320 will cause a conflict, leading to the light will not be displayed or the model will not be displayed directly. Is there any solution

Two: When importing PMDG737, please note that you need to import less file called layout.json, otherwise your model will be unavailable

excellent mod, but still hoping this fixes the dark cockpit bug for Kuro 787-8.

issue is when using your folder for kuro , cockpit lights do turn on but has no effect, cockpit stay dark, no effect of lights.

Excellent add-on. Only a couple of issues with A320 Neo:

 • When in a cockpit view, and you turn the camera towards the wings, you can see the strobe lights through the walls.
 • Tail light looks funny in the external camera view. White crosses are too sharp and looks very artificial.

This mod seems to be crashed to the default TBM930. When I enable this mod, the G3000 system goes dark. Could you please fix it?

Could you please modify the AN225's lights? I'll provide all the files you need. Contact me through [email protected] . Really looking forward to it.

Lovely work!

Is there anyway to get rid of the double flash on the CRJ?

Should be a single flash, looking at the RL counterpart.

Hello, when will we have update for 737-900 PMDG?

i have a question, it's in the schedule the maddog?

There is an issue with Longitude... Seems like the PFD is broken everything is red... remove the light mod and it works just fine.

Does this work with the PMDDG 737-900/900ER?

I'm having an issue where none of the flood lights on the 787-8 work with this mod, any ideas?

Ευχαριστήθηκε από nicottine

Amaising job you've done since V1.0

Any chance you do modifications for the C172 classical (will work for the WB Sim 172 !)

Best regards
Roadmap
Αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται επί του παρόντος στη λίστα και θα διεκπεραιωθούν σύντομα!
Backlog
Προτάσεις, σφάλματα και ιδέες για το μέλλον.

 • Version 4.9.6 March 15, 2023

  4.9.6
  - correction for all CRJ : change strobe double by simple (as IRL)
  (z-Newlight-settinglight-crj-550-700-900-1000
  z-Newlight-effects-Light(essential)) updated
  - add compatibility for PMDG 737-900

 • Version 4.9.5 February 06, 2023

  4.9.5
  - update for kuro 787-8
  - update for jp logistique C152
  - update beacon and strobe for B787

 • Version 4.9.4 February 03, 2023

  4.9.4
  - update for AAU
  - rename z-Newlight-settinglight-csmB777-B767-Salty Compatibility at z-Newlight-settinglight-wlrs-captainsim

 • Version 4.9.3 January 28, 2023

  4.9.3
  - remove castshadow line on the effect file that generates undesirable effects on certain models

 • Version 4.9.2 January 22, 2023

  - upgrade light texture
  - upgrade light for all B737
  - correction for all light (The size of the light spot for those who do not use the effects and whose bloom effect does not work at a certain distance)
  - aircraft exterior lights no longer pass through the cockpit (work in progress for airport vehicle gyros)
  - add compatibility for Promod 738 modèle (taxi light turn with nose gear)
  - add compatibility for Kuro_B787_8 modèle https://fr.flightsim.to/file/45062/boeing-787-8

 • Version 4.9.1 November 28, 2022

  - CORRECTION DC3 rearrangement of right and left landing lights
  - CORRECTION 777-300 ONE LANDING AND BEACON TOP WERE LOST
  - A310 LANDING LIGHT MORE BRITHER
  - RENAME z-newlight-light-MR20 TO z-newlight-light-CARENADO (for compatibility with MR20 and PC12)
  - ADD PMDG 737-600 Beta

Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις Βρείτε τη λύση σας εδώ.


Αρκετά άδειο εδώ.

Εξαρτήσεις

These add-ons may be required or recommended to use.


Αρκετά άδειο εδώ.